Regulamin sklepu

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa  prawa i obowiązki użytkowników oraz zasady funkcjonowania sklepu internetowego naturalszop.pl działającego pod adresem www.naturalszop.pl prowadzonego przez Pawła Rolę z siedzibą przy ulicy Sezamkowej 10, Anielin Swędowski, 95-010 Stryków REGON: 017314722, NIP: 113-231-55-86 , adres e-mail: biuro@naturalszop.pl.

§ 2

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Kupującego. Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego naturalszop.pl i akceptację regulaminu, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.
 2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowią własność sklepu internetowego naturalszop.pl i objęte są ochroną prawną na mocy przepisów prawa autorskiego.

§ 3 Definicje

użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”.
 2. Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.naturalszop.pl
 3. Sprzedawca – naturalszop.pl Paweł Rola z siedzibą przy ulicy Sezamkowej 10, Anielin Swędowski, 95-010 Stryków, adres e-mail: biuro@naturalszop.pl
 4. Kupujący (zwany też Klientem) – osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  korzystający ze sklepu internetowego naturalszop.pl .
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.
 6. Towar (Produkty) – towary oferowane przez naturalszop.pl do sprzedaży detalicznej będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy.
 8. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
 9. Dzień roboczy – jeden z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 11. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 12. Koszyk– element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość   ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów.
 13. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem, w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
 15. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

§ 4

Niniejszy Regulamin określa warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego, zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na towar/towary, usługi oferowane i dostępne w Sklepie, warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu, warunki płatności, warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy; tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 5 Postanowienia ogólne

 1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego naturalszop.pl jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego, w tym składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
 4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach oraz otrzymywanie newsletterów.
 5. Dokonanie zakupów czy też założenie konta w sklepie naturalszop.pl są jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na otrzymywanie materiałów marketingowy od Sprzedawcy drogą e-mail, a w szczególności newsletterów.
 6. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do wypisania się z listy mailingowej i jednocześnie cofnięcia zgody na otrzymywanie materiałów o których mowa w § 5 pkt. 5.
 7. Klient cofa wyrażoną zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy tj.: biuro@naturalszop.pl z prośbą o wykreślenie z listy mailingowej.
 8. Sprzedawca wykreśla adres mailowy Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu prośby o której mowa w § 5 pkt. 7.
 9. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 10. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.
 11. Poprzez akceptację regulaminu Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa, niezakłócający jego funkcjonowania oraz korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku.

§ 6 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne na stronie naturalszop.pl 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę 365 dni w roku.
 2. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówień nieopłaconych przez Klienta, zamówionych w ilościach hurtowych, wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży, złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu oraz złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
 3. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto, jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta bez podania przyczyny. Zgłoszenia usunięcia konta należy kierować na e-mail: biuro@naturalszop.pl
 5. Sklep nie oferuje sprzedaży hurtowej bezpośrednio przez dostępny interfejs sprzedaży detalicznej, w celu dokonania zakupu hurtowego należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: e-mail: biuro@naturalszop.pl, tel: +48 517 571 823
 6. Podane na stronie ceny są cenami wyrażonymi w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 7. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
 8. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
 9. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i zobowiązuje go do zapłaty za zakupione produkty.
 10. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. W przypadku,    w którym Sklep nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
 11. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 12. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 13. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 7 Warunki i termin płatności

 1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności: 
 2. Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: montonio.com
 3. Płatność za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek: 67 1240 1037 1111 0010 5273 9216
 4. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 60 min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.
 5. Zamówienia powyżej 1000 zł wysyłamy wyłącznie za przedpłatą.

§ 8 Warunki i termin dostawy zamówienia

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, zależy on od sposobu dostarczenia towarów do Klienta. Koszt ten wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku zamówień, których wartość jest równa bądź przekracza kwotę 250 zł brutto, koszt dostawy ponosi Sprzedający.
 4. Powyższy punkt dotyczy wyłącznie zakupów opłaconych po dokonaniu zamówienia, wysyłka na koszt Sprzedającego nie dotyczy wysyłek za pobraniem.
 5. Maksymalny termin realizacji zamówień to 2 do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie potwierdzenia Zamówienia podano inny termin. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by zamówienia wysyłać w jak najkrótszym czasie, a w miarę możliwości w dniu złożenia zamówienia.
 6. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 8. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).
 9. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki i niekompletnego zamówienia niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Brak spisanego protokołu szkody z kurierem, może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu ceny towaru.
 10. W przypadku nieodebrania przesyłki przez kupującego, koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient. Ponowna wysyłka nieodebranej paczki możliwa jest po uiszczeniu kosztów przesyłki zwrotnej jak i tych wynikających z ponownego nadania.
 11. Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu nieodebranej przez kupującego przesyłki z zamówieniem, w ciągu 24 godzin informuje o tym fakcie Kupującego drogą e-mail, informując jednocześnie o kosztach ponownej wysyłki zamówienia i sposobie ich poniesienia. 
 12. Brak reakcji Kupującego, a w szczególności brak wpłaty środków na pokrycie kosztów o których mowa w § 8 pkt 10. skutkuje zaniechaniem przez Sprzedawcę dalszych prób nawiązania kontaktu z Kupującym w sprawie nieodebranej przesyłki.
 13. Nieodebrane zamówienie, które zwrotną przesyłką wróciło do Sprzedawcy, po trzydziestu dniach od wysłania informacji o której mowa w § 8 pkt 11., w przypadku braku odzewu Kupującego, przechodzi na własność Sprzedawcy.

§ 9 Bony podarunkowe

 1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
 2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.
 4. Użytkownik – posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji w sklepie internetowym.
 5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.
 6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 7. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od dnia wydania Nabywcy lub zgodnie z datą ważności widniejącą na Bonie. Okres ważności nie może zostać przedłużony.
 8. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 10. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym, nie podlega wymianie na środki pieniężne, posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.
 11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku upływu jego terminu ważności oraz uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.
 12. W wypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić przy pomocy metod płatności udostępnionych w sklepie internetowym naturalszop.pl.
 13. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.
 14. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz, a co za tym idzie nie zostanie wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość.

§ 10 Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. Zgodnie z Artykułem 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Sklep internetowy naturalszop.pl, dbając o satysfakcję Klientów wydłuża ten okres do dni 20 (dwudziestu), liczonych od dnia odebrania przesyłki.
 3. Warunkiem zwrotu zapłaconej ceny jest dostarczenie do Sprzedawcy zakupionych towarów w fabrycznym, niezniszczonym i nieotwartym opakowaniu wraz z dowodem zakupu – paragonem fiskalnym niezbędnym do rozliczenia zwracanych środków oraz z wypełnionym formularzem zwrotu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony i nieużywany (niekonsumowany) towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: naturalszop.pl Paweł Rola z siedzibą przy ulicy Sezamkowej 10, Anielin Swędowski, 95-010 Stryków wraz  z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym.
 5. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza zwrotu dostępnego na stronie pocztą elektroniczną na adres reklamacje@naturalszop.pl  lub kurierem (Pocztą Polską) na adres: naturalszop.pl Paweł Rola z siedzibą przy ulicy Sezamkowej 10, Anielin Swędowski, 95-010 Stryków.
 6. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.naturalszop.pl oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Klient powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
 9. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 10. Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi. Podstawa prawna: art. 558 § 1 oraz 560 Kodeksu cywilnego. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru, charakter wady – istotna czy nieistotna oraz to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 11. Klient-Konsument, przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady, co do zasady będą miały również zastosowanie do tego podmiotu. Jednakże w takiej sytuacji nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące ograniczeń w modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi (tj. rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia).
 12. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny telefoniczny +48 517 571 823 lub e-mailowy reklamacje@naturalszop.pl, nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.
 13. Zwroty wysłane za pobraniem oraz do paczkomatu nie będą uwzględniane i odbierane.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, należy użyć formularza odstąpienia dostępnego w sklepie Sprzedawcy naturalszop.pl.
 2. Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@naturalszop.pl lub kurierem (Pocztą Polską) na adres naturalszop.pl Paweł Rola z siedzibą przy ulicy Sezamkowej 10, Anielin Swędowski, 95-010 Stryków.
 3. Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jak Konsument, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument i klient-konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności artykułów spożywczych.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta      o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar na konto bankowe na numer konta podany w formularzu.
 6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie posiadających charakteru zawodowego Sprzedającego.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 
§ 13 Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 14 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (w tym, w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji) podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344).
 2. Administratorem danych osobowych jest Paweł Rola działający pod nazwą naturalszop.pl z siedzibą przy ulicy Sezamkowej 10, Anielin Swędowski, 95-010 Stryków.
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia w sklepie internetowym i realizacji tego zamówienia.
 5. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
 6. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 7. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, poprawiania, a także do przenoszenia danych.
 8. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
 9. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
 11. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów.
 12. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych zawarte są w Polityce prywatności.
 13. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 14. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
 15. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
 16. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.naturalszop.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Sklepu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Korzystanie przez Klienta z usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu w szczególności odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.
 6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych. Umowy zawierane przez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim w oparciu o prawo polskie.
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
 10. Produkty dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 11. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
 12. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, przedsiębiorców oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo przedsiębiorców albo przedsiębiorców na prawach konsumenta.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami: biuro@naturalszop.pl