Regulamin konkursu organizowanego przez naturalszop.pl
Konkurs na Instagramie oraz Facebooku “O KTÓRYM MIODZIE Z NASZEJ NOWEJ OFERTY MARZYSZ?”
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą “O KTÓRYM MIODZIE Z NASZEJ OFERTY MARZYSZ?” na profilach NaturalSzop na portalach Instagram oraz Facebook (@naturalszop), zwanym dalej „Konkursem”.

Art. 1. Organizator i
cel konkursu
Konkurs prowadzony jest na stronie na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (zwanego dalej „Regulaminem”).

Organizatorem Konkursu jest
Naturalszop.pl Paweł Rola,
NIP: 1132315586
ul. Sezamkowa 10, 95-010 Anielin Swędowski
(dalej „Organizator konkursu”).

 

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani administrowany przez serwisy Instagram oraz Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisowi Instagram.

Celem Konkursu jest promocja marki Naturalszop.pl.

Art. 2. Czas trwania konkursu
Konkurs trwa: od 18.07.2023 r. do 25.07.2023 do godziny 23.59

Organizator, z ważnych powodów, może przedłużyć bądź skrócić czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej.

Art. 3. Uczestnictwo w konkursie

-Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. 

-Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego profilu w serwisie społecznościowym Instagram lub Facebook, zgodnego z Regulaminem portalu Instagram lub Facebook.

-Jeden uczestnik konkursu może posługiwać się tylko jednym zweryfikowanym kontem na portalu Instagram lub Facebook.

-Uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jeden konkursowy komentarz.
-Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. —-Uczestnikom nie przysługują nagrody przewidziane za samo uczestnictwo w konkursie.

 

-Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzców Konkursu na podstawie skanów dokumentów ze zdjęciem. Po potwierdzeniu tożsamości uczestnika na podstawie przesłanego skanu dokumentu, skan ten zostanie niezwłocznie usunięty.
-Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

Uczestniczyć w Konkursie nie mogą:

a. pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie)
b. osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Art. 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego oraz posiadanie publicznego, zweryfikowanego konta na portalu Instagram lub Facebook.
2.Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest:

-odpowiedź na pytanie „O którym miodzie z naszej nowej oferty marzysz i dlaczego?” w formie komentarza pod konkursowym postem na profilu @naturalszop na portalu Instagram lub Facebook oraz udostępnienie konkursowego postu na swojej tablicy na portalu Facebook lub w story na portalu Instagram ze statusem “Publiczny”, tak aby Organizator mógł zweryfikować udostępnienie posta.

 

 

4.Zabrania się publikowania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. Takie treści nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik potwierdza, że jest autorem opublikowanego komentarza

Art. 5. Jury Konkursowe i zasady przyznawania nagród

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora konkursu.
Wyniki Konkursu będą opublikowane 27.07.2023 na profilach @naturalszop na kanałach Instagram oraz Facebook w formie postu oraz story. Zwycięzca zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej, a jego konto zostanie oznaczone.
O wygranej decyduje Jury Konkursowe.

Jury Konkursu wybierze 2 najciekawsze komentarze, które nagrodzi – 1 na portalu Facebook oraz 1 na portalu Instagram.
Aby odebrać nagrodę należy skontaktować się z Organizatorem drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook w terminie 5 roboczych dni od ogłoszenia wyników. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie Organizatorowi Konkursu swojego imienia i nazwiska oraz adresu do wysyłki nagrody.
Organizator przetwarza dane osobowe w celu wydania nagrody. Dane zostaną wykorzystane jednorazowo do wysłania nagrody, po czym zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych jest Organizator akcji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny.

Art. 6. Nagrody

W konkursie zostaną przyznane 2 nagrody w postaci słoika wybranego przez zwycięzców miodu o pojemności 430g.
Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie obowiązek uiszczenia takiego podatku.


Art. 7. Roszczenia i reklamacje

 

Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia etapu Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: biuro@naturalszop.plReklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail podany przez Uczestnika.

Art. 8. Postanowienia końcowe

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.